عنوان: ضعف غير قابل تحمّل در اثر روزه
سوال :
اينجانب به خاطر بيماري که دارم، هر وقت روزه مي‌گيرم به ضعف غير قابل تحملي مبتلا مي‌شوم و حتي گاهي از حال مي‌روم، ولي در عين حال راضي نمي‌شوم روزه‌ام را بخورم. آيا گرفتن روزه با اين حال، صحيح است؟ و آيا براي روزه بريء الذمّه مي‌شوم؟
پاسخ:
بايد روزۀ خود را افطار کنيد و اگر در ايّام سال چنين است، قضا هم ندارد.