عنوان: قضا و کفار? روزهاي دختر تازه بالغ
سوال :
دختري که از لحاظ جسمي بسيار ضعيف است و از لحاظ ذهني هم حتي هنوز تقليد را متوجه نمي‌شود و به سن تکليف رسيده است، آيا روزه از او ساقط است؟ و آيا بايد براي روزه‌هايي که نمي‌گيرد در سال‌هاي بعد قضا به جا بياورد و کفاره هم بدهد يا خير؟
پاسخ:
اگر روزه براي او ضرر دارد و يا روي جسم او در آينده اثر سوء مي‌گذارد، روزه را بخورد و قضا و کفاره هم ندارد.