عنوان: تزاحم روزه با درس خواندن
سوال :

معمولاً دخترهاى تازه به تكليف رسيده در ايام تحصيل و خصوصاً ايام امتحانات، روزه گرفتن براى آنان مشقت دارد و از درس خواندن مى‌افتند. آيا واجب است درس را رها كنند تا بتوانند روزه بگيرند يا اينكه جايز است روزه را بخورند تا اين كه مردود نشوند؟ با توجه به اينكه معمولاً مردود شدن موجب حرج است. لطفاً تكليف آنان را بيان فرمائيد.


پاسخ:
در فرض مذکور، روزه را مي‌توانند بخورند.