عنوان: خوف ضررِ روزه براي بچ? تازه بالغ
سوال :
اگر دكتر بگويد روزه گرفتن بچۀ تازه به تكليف رسيده‌اى براى آينده‌اش ضرر دارد، ولو الآن احساس ضرر نمى‌كند، آيا روزه گرفتن او جايز است؟
پاسخ:
جائز نيست، اگر دکتر متخصّص و راستگو باشد و همچنين اگر پدر و مادر راستي بدانند که چنين است، بايد نگذارند روزه بگيرد و قضا هم ندارد.