عنوان: راه عدم پرداخت خمس به جهت تنگدستي
سوال :

آيا راهي‌ براي‌ عدم‌ پرداخت‌ خمس‌ (به‌ دليل‌ فقر) وجود دارد؟


پاسخ:

 بايد به‌ حاكم‌ شرع‌ مراجعه‌ شود.