عنوان: قضا و کفار? روز? بيمار
سوال :
روزه‌اي که پزشک انسان را از آن منع مي‌کند، آيا فقط قضا دارد يا کفاره هم دارد؟
پاسخ:
فقط قضا دارد و اگر تا ماه رمضان بعدي نتوانست قضا کند، در صورت تمکّن بايد براي هر روزه معادل 750 گرم گندم یا پول آن را به فقير بدهد.