عنوان: خوف ضرر احتمالي
سوال :
آيا احتمال ضرر براي روزه‌دار و خوف از ضرر احتمالي موجب ساقط شدن روزه از انسان مي‌شود يا اينکه حتماً بايد يقين کند؟
پاسخ:
اگر دکتر متدين و متخصّص تشخيص دهد که نبايد روزه بگيرد، نبايد روزه بگيرد.