عنوان: تشخيص بيماري مبني بر مضر بودن
سوال :
اگر پزشك منعي براي روزۀ بيمار نداند، ولي خود بيمار روزه را براي خود مضر بداند، آيا مي‌تواند روزه نگيرد؟
پاسخ:
اگر بداند ضرر دارد، مي‌تواند روزه نگيرد.