عنوان: مشقّت در روزه
سوال :
منظور از مشقتي که به واسطۀ آن پيرمردها و پيرزن‌ها يا دختران تازه به بلوغ رسيده، نمي‌توانند روزه بگيرند، چيست؟
پاسخ:
طاقت‌فرسا باشد و آنها را از کارهاي معمولي باز دارد.