عنوان: منع پزشک از گرفتن روزه و اعتقاد بيمار مبني بر توانايي
سوال :
اگر دکتر مؤمن و متخصّص بيماري را از روزه منع کند، ولي بيمار معتقد باشد که روزه براي او ضرري ندارد، چه بايد بکند؟
پاسخ:
اگر بداند، بايد روزه بگيرد.