عنوان: روز? مستحبي در راه سفر
سوال :
آیا در مواردی که در سفر می‌شود روزۀ مستحبی یا نذر گرفت، در راه سفر هم می‌شود روزه گرفت یا این فتوا مخصوص محل اقامت است؟
پاسخ:
تفاوت نیست.