عنوان: نذر روز? قضا در سفر
سوال :
اگر کسي نذر کند که در سفري که نماز شکسته است، روزۀ قضا بگيرد، آيا روزۀ او صحيح است يا خير؟
پاسخ:

اگر نذر او چنين باشد: «چه در حضر و چه در سفر روزه مي‌گيرم»، مي‌تواند روزه بگيرد، ولي روزۀ قضا ولو با نذر در مسافرت جائز نيست.