عنوان: نذر روزه قبل از رفتن به سفر
سوال :
آیا کسی که مسافرتی را در پیش دارد، می تواند نذر کند که روز معینی از آن مسافرت را بدون قصد ده روز، روزه بگیرد؟
پاسخ:

نمی‌تواند، مگر در وطن نذر کند که آن روز معین را هر کجا که باشد، روزه بگيرد.