عنوان: نذر روزه و مسافرت اتفاقي
سوال :
اگر کسی نذر کرده باشد که مثلاً روز اول رجب را روزه بگیرد و اتفاقاً مسافرتی برای او پیش بیاید که اگر به آن مسافرت برود، روز اول رجب را در سفر خواهد بود، در این صورت می‌تواند به آن سفر برود و روزۀ خود را بگیرد یا خیر؟
پاسخ:
نمی‌تواند و باید مسافرت نکند، مگر ضروری باشد که وجوب روزه ساقط می‌شود.