عنوان: خمس پولي که جهت نفقه زن به حج تمتع اختصاص يافته
سوال :

شوهري‌ است‌ كه‌ بابت‌ حق‌ّ زحمت‌ همسرش‌، پول‌ مكّه واجب‌ را متقبّل‌ شده‌ است‌، آيا به‌ آن‌ پول‌ خمسي‌ از طرف‌ شوهر به‌ پول‌ تعلّق‌ مي‌گيرد يا نه‌؟


پاسخ:

خمس‌ واجب‌ نيست‌ ولي‌ دادن‌ خمس‌ ان‌ پول‌ بسيار خوب‌ است‌.