عنوان: نذر روزه در سفر
سوال :
آیا کسی که در سفر است، می تواند نذر کند و بدون قصد ده روز، روزی را روزه بگیرد؟
پاسخ:
نمی‌تواند، مگر در وطن نذر کند که هر کجا باشد، روزه باشد.