عنوان: روز? واجب غير ماه رمضان در سفر
سوال :
کسی که بخواهد در سفر، روزۀ واجب غیر ماه مبارک رمضان را بگیرد، باید قصد ده روز بکند؟
پاسخ:
باید قصد کند.