عنوان: نيت روز? مستحبي در سفر
سوال :
در صورتی که روزۀ مستحبی را در سفر جایز می‌دانید، حتماً باید با قصد طلب حاجت یا با نیت رجاء و امثال اینها باشد یا در سفر هم دقیقاً مثل وطن می‌شود روزۀ مستحبی گرفت؟
پاسخ:
مثل وطن است.