عنوان: روز? قضا در سفر
سوال :
آیا کسی که در سفر است، می‌تواند بدون قصد ده روز، روزة قضا بگیرد؟
پاسخ:
نمی‌تواند.