عنوان: خمس ماشي و پول حاصل از فروش آن جهت معامله ديگر
سوال :

اينجانب‌ يك‌ ماشين‌ سواري‌ كه‌ براي‌ استفاده خانوادگي‌ مي‌باشد دارم‌ و به‌ علّت‌ اين‌ كه‌ ماشين‌ فرسوده‌ شده‌ و خرج‌ دارد، مي‌خوام‌ آن‌ را بفروشم‌.

1) آيا اگر اين‌ ماشين‌ را نقداً بفروشم‌ و پول‌ آن‌ را چند ماه‌ (5 الي‌ 6 ما) جهت‌ كار ديگري‌ استفاده‌ كنم‌ و بعد از 5 الي‌ 6 ماه‌ دوباره‌ به‌ ماشين‌ تبديل‌ كنم‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟

2) آيا اگر اين‌ ماشين‌ را 5 الي‌ 6 ماهه‌ چكي‌ بفروشم‌ و آن‌ چك‌ را هم‌ جهت‌ معامله ديگري‌ استفاده‌ كنم‌ و بعد از 5 الي‌ 6 ماه‌ كه‌ آن‌ كالا را فروختم‌ به‌ ماشين‌ تبديل‌ كنم‌ چه‌ حكمي‌ دارد؟


پاسخ:

هر دو صورت‌ اشكال‌ ندارد و خمس‌ هم‌ ندارد.