عنوان: حکم نماز و روز? شکارچي
سوال :
کسی که به قصد شکار غیر از ماهی‌گیری به سفر کمتر از ده روز برود، حکم نماز و روزه‌هایش چيست؟
پاسخ:
اگر صرفاً براي لهو و خوشگذراني باشد، کار او حرام است، ولی نماز او شکسته است و روزه را باید افطار کند.