عنوان: حکم و نماز و روز? ماهي‌گير
سوال :
کسی که به قصد ماهی‌گیری سفر می‌کند، تکلیف نماز و روزۀ او در حالات زیر چیست؟

الف: ماهی‌گیری شغل او باشد.

ب: ماهی‌گیری شغل او نباشد، ولی قصد دارد با فروش ماهی‌ها درآمد کسب کند.

ج: برای اینکه خود و اطرافیان ماهی بخورند، می‌خواهد ماهی بگیرد.

د: قصد او صرفاً فقط تفریح باشد و از ماهی‌گیری لذت ببرد.پاسخ:
در مورد آخر کار حرام است، ولی در همه موارد اگر مسافرت او به اندازۀ چهار فرسخ به بالا است، باید نماز را شکسته بخواند و روزه را افطار کند.