عنوان: بهره‌گيري از لوازم حرام در سفر مباح
سوال :
کسی که به مسافرتی می‌رود که حرام نیست، ولی در سفر از لوازم حرام بهره می‌گیرد؛ مثلاً با وسیلة نقلیۀ دولتی و بدون اجازۀ مسئول می‌رود و یا با پول غصبی و حرام سفر می‌کند، در این صورت سفر او حکم سفر معصیت دارد و باید نماز خود را تمام بخواند و روزه‌اش را بگیرد یا خیر؟
پاسخ:
حکم سفر معصیت را ندارد.