عنوان: نماز و روزه در مسافرت حرام
سوال :
کسی که با هدف معصیت به مسافرت کمتر از ده روز می‌رود، در خصوص نماز و روزه، چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ:
نماز او تمام است و باید روزه هم بگیرد.