عنوان: تمام بودن نماز و روز? سرباز بدون قصد ده روز
سوال :
آیا سرباز وظیفه می‌تواند بدون قصد ده روز در محل سربازی، نماز خود را تمام بخواند و روزه بگيرد؟
پاسخ:

می‌تواند.