عنوان: روزه در خوابگاهي که خارج از حد شرعي است
سوال :
خوابگاه بعضی دانشگاه‌ها خارج از حد شرعي شهر آن دانشگاه است. نماز و روزه دانشجوی شهر دیگر در خوابگاه و دانشگاه چگونه بايد باشد؟
پاسخ:
نماز آنها تمام است و بايد روزه بگيرند.