عنوان: خمس حقوق زن
سوال :

اگر زني‌ پولي‌ به‌ دست‌ آورد در اثر كار كردن‌، آيا خمس‌ آن‌ را همان‌ موقع‌ بايد بدهد يا اين‌ كه‌ مي‌تواند تا پايان‌ سال‌ خمسي‌ صبر كند؟


پاسخ:

مي‌تواند تا پايان‌ سال‌ خمسي‌ صبر كند و اگر مصرف‌ شد خمس‌ ندارد.