عنوان: نماز و روز? دانشجو و سرباز در سفر اول و سفرهاي بعدي
سوال :
حکم نماز و روزۀ دانشجویان و سربازان در محل تحصیل و محل سربازی آنان چگونه است؟ آیا برای سفر اول و سفرهای بعدی، تفاوت می‌کند؟
پاسخ:
باید نمازها را تمام بخوانند و روزه بگیرند و تفاوتی میان سفر اول و سفرهای بعدی نیست.