عنوان: حکم روز? دانشجويي که دو يا سه روز به شهر ديگر مي‌رود
سوال :
دانشجو یا طلبه‌ای که برای تحصیل، هفته‌ای دو یا سه روز به شهر دیگری می‌رود و بر می‌گردد، در مرتبۀ اولی که می‌رود و دفعات بعدی حكم نماز و روزۀ او چگونه است؟
پاسخ:
نماز او تمام است و بايد روزه بگيرد.