عنوان: وظيف? کسي که يک ماه کثيرالسّفر است
سوال :
فردي تنها در مدت يک ماه کثير السفر است؛ يعني هر 5 روز در جايي است. حکم نماز و روزۀ او در اين يک ماه چيست؟
پاسخ:
شکسته است.