عنوان: وظيف? کثيرالسّفر فصلي در فصل مسافرت
سوال :
کساني که به صورت فصلي شغل در سفر دارند؛ مثلاً فقط تابستان به مسافرت شغلي مي‌روند، حکم نماز و روزه‌شان در آن مواقع چيست؟
پاسخ:

تمام است.