عنوان: مسافرت تفريحي هر هفته
سوال :
اين جانب باغي در اطراف شهر دارم و معمولاً هر هفته براي تفريح و گردش با خانواده به آنجا مي‌رويم. البته در برخي موارد مثل زمان يخ‌بندان و سرماي شديد به آنجا نمي‌رويم. در ضمن، فاصل؟ شهر تا باغ بيش از چهار فرسخ است. نماز و روزۀ ما در آنجا و جاهای دیگر چگونه است؟
پاسخ:
نماز تمام است و روزه بايد بگيريد.