عنوان: اگر کثيرالسّفر به شهر ديگري سفر کند
سوال :
کسی که مثلاً هر هفته به جمکران می‌رود و کثیر السفر است، اگر یک بار به مشهد یا شهر دیگری برای کار یا تفریح یا سایر موارد برود، آیا نمازش در آن شهر هم تمام است و روزه باید بگیرد؟
پاسخ:
نماز تمام است و روزه باید بگیرد.