عنوان: سه يا چهار مرتبه مسافرت در ماه
سوال :
شخصی برای شغل مخصوصی مسافرت نمي‌کند، ولی در ماه سه بار و یا چهار بار اتفاقاً مسافرت می‌نماید و تعداد سفرها و روزهای آن هم منظم نیست. در این صورت، روزة او صحيح است؟
پاسخ:

باید روزه بگیرد.