عنوان: روز? کسي که هفته‌اي بار به جمکران مي‌رود
سوال :
کسی که مرتباً هفته‌ای یک مرتبه به جمکران می‌رود (بدون نذر و عهد)، روزۀ ماه مبارک رمضان را در سفر جمکران می‌تواند بگیرد یا خیر؟
پاسخ:
باید بگیرد و نماز را باید تمام بخواند.