عنوان: نامنظم بودن فواصل سفر
سوال :
مشاغلی وجود دارد که شاغل به واسطۀ آن مشاغل گاه می‌شود در یک هفته، ده بار از شهر خارج شود و گاهی هم در یک ماه هیچ خروجی ندارد و قابل پیش‌بینی هم نمی‌باشد. در این صورت، وظیفۀ شاغل در خصوص قصر و اتمام نماز و روزۀ ماه رمضان چیست؟
پاسخ:
نماز او تمام است و باید روزه هم بگیرد.