عنوان: اجبار روزه گرفتن کثيرالسّفر
سوال :
کثیرالسّفر اختيار دارد روزه‌اش را در سفر بگیرد یا اجباراً باید بگیرد؟
پاسخ:

باید بگیرد؛ همچنان‌كه نماز را باید تمام بخواند.