عنوان: مسافرت به غير از منظور هميشگي
سوال :
کسی که کثیر السفر است، اگر در موسمی که کارش تعطیل است و به منظور تفریح یا هر امر دیگری غیر از کار، به مسافرت برود، در خصوص نماز و روزه چه وظیفه‌ای دارد؟
پاسخ:

نماز او تمام و باید روزه بگیرد.