عنوان: خمس پول جهيزيه
سوال :

آيا ذخيره‌ كردن‌ پول‌ به‌ نيّت‌ جهيزيه فرزند، چون‌ الان‌ نمي‌داند چه‌ بخرد، موجب‌ معافيّت‌ از خمس‌ مي‌شود؟


پاسخ:

بايد خمس‌ آن‌ را بدهد و يا با حاكم‌ شرع‌ مصالحه‌ كند.