عنوان: مسافرت يک ماه يک بار
سوال :
کسی که در شهر خود ساکن است، ولی همسرش متعلق به شهر دیگری است و تقریباً هر ماه یک مرتبه به محل زادگاه همسرش می‌رود، اگر در ماه مبارک رمضان به مدت چند روز به این سفر برود، می‌تواند روزه‌های خود را بگیرد؟
پاسخ:
اگر مسافرت او دائماً هر ده روز یک مرتبه باشد، نماز او تمام است و روزه بايد بگيرد.