عنوان: منظم نبودن سفر
سوال :
کسی که به واسطۀ شغل خود در هفته چند بار باید به مأموریت برون شهری که بیش از چهار فرسخ است، برود، آیا می‌تواند نماز خود را تمام بخواند و روزۀ ماه مبارک رمضان را بگیرد؟ در صورتی که روزهای مأموریت و تعداد روزها در هفته منظم نباشد، فرقی در حکم می‌کند؟
پاسخ:

باید نماز را تمام بخواند و روزه بگیرد و تفاوتی هم در فرض مذکور نیست.