عنوان: عدم تفاوت بين سفر اول و سفرهاي بعدي
سوال :
کسي که شغلش را در سفر انتخاب مي‌کند، براي اتمام نمازها و گرفتن روزه‌ها فرقي بين سفر اول و ديگر سفرهاي او هست؟
پاسخ:
فرقي نيست؛ در همان سفر اول بايد بخواند. و همچنين اگر ده روز در جايي ماند، باز بايد در سفر اول نماز را تمام بخواند و روزه بگيرد.