عنوان: عدم تفاوت کسي که شغل او مسافرت يا شغل او در سفر است
سوال :
در حکم کثیرالسّفر، کسی که شغل او مسافرت است (مثل راننده‌ها) یا کسی که شغل او در سفر است (مثل کارمندها) تفاوتی با هم دارند؟
پاسخ:

تفاوتی ندارد.