عنوان: دخالت قصد سفر در کثيرالسفر شدن
سوال :
کثیرالسّفر اگر برای یک منظور و یک شغل به سفر رود، نمازش تمام است یا اگر برای مقاصد مختلف سفر کند یا چند نوع شغل داشته باشد هم تابع همین حکم است؟
پاسخ:

تفاوت ندارد.