عنوان: سفر براي کارهاي جانبي شغل
سوال :
تهيۀ لوازم و وسائل مربوط به شغل يا گرفتن مجوزهاي لازم آن که نياز به مسافرت دارد، در حالي که خود شغل مسافرت نيست، آيا باعث کامل بودن نماز و روزه است؟
پاسخ:
اگر کثيرالسّفر باشد مطلقاً نماز او تمام است و بايد روزه بگيرد.