عنوان: شرط تحقق کثيرالسفر بودن
سوال :
چند روز یک بار به سفر رفتن، انسان را کثیرالسّفر می‌کند؟
پاسخ:
ده روز یک مرتبه.