عنوان: سفرهاي کوچک از جايي که قصد اقامت دارد
سوال :

اين جانب بنا به ضرورت براي تبليغ به يکي از روستاهاي دورافتاده رفته‌‌ام. در اطراف آن روستا، شهرها و روستاهاي کوچکي وجود دارد که فاصلۀ آن تا محلي که براي تبليغ رفته‌ام، کمتر از دو فرسخ است. آيا براي تبليغ و اقامۀ يک نوبت نماز يا گردش هفتگي، مي‌توانم به آنجا بروم و آيا در قصد اقامت ده روزه خللي ايجاد مي‌کند؟ (تبليغ شغل من نيست.)


پاسخ:
به قصد اقامت ضرر نمی‌خورد و باید در آن روستا نماز را تمام بخوانید و در ماه مبارک، روزه بگیرید.