عنوان: خمس بدهکاري خمس
سوال :

آيا خمسي‌ كه‌ از سال‌هاي‌ گذشته‌ بدهكار است‌ مي‌تواند از درآمد امسال‌ بدون‌ اخراج‌ خمسش‌، ادا نمايد؟


پاسخ:

بايد خمس‌ آن‌ خمس‌ را هم‌ بدهد.