عنوان: خروج از حدّ ترخّص در جايي که قصد اقامت دارد
سوال :
کسی که در شهری قصد ده روز کرده است، اگر در وسط آن ده روز مجبور شود دو روز از حد ترحض آن شهر خارج شود، آیا روزۀ آن دو روز را می‌تواند بگیرد؟
پاسخ:

اشکال ندارد.