عنوان: مسافرت از جايي که قصد اقامت کرده است
سوال :
اگر کسی در محلّی قصد اقامت ده روز کند و در بین ده روز بخواهد از حد ترحض آن محل خارج شود، در این صورت، نماز و روزة او در آن زمانی که از آن محل خارج می‌شود و همچنین وقتی دوباره به محل قصد بر می‌گردد، چگونه است؟
پاسخ:
اگر قبل از چهار فرسخ باشد، نماز او همه جا تمام و روزه را بايد بگيرد و اگر چهار فرسخ رفت، نماز او همه جا شکسته و نمي‌تواند روزه بگيرد.